Годишњи извештај посредника у решавању спорова за 2018. годину

 

Члан 34. став 1. тачка 5. Закона о посредовању у решавању спорова („Сл. гласник РС“, бр. 55/2014) прописује да је посредник дужан да Министарству правде поднесе годишњи извештај о обављеним посредовањима који садржи податке о врсти спорног односа, месту у којем је спроведен поступак посредовања и начину окончања поступка посредовања, уз поштовање начела поверљивости.

Молимо Вас да до 17. јануара 2019. године поднесете Годишњи извештај о обављеним посредовањима за 2018. годину, коришћењем формулара који је доступан путем следећег линка.

Формулар је израђен ради ефикасније и квалитетније обраде података. Молимо Вас да попуните формулар и ако нисте спроводили поступке медијације у току 2018. године, имајући у виду чињеницу да је достављање годишњег извештаја о раду ваша дужност у складу са законом, те да је и таква информација корисна за сагледавање система.

Подсећамо да се дозвола за посредовање издаје први пут са роком важења од три године, а приликом обнављања издаје се на рок од пет година, те да се у поступку обнављања дозволе посебно води рачуна о поштовању Етичког кодекса у испуњавању обавеза прописаних овим законом и подзаконским актима, од стране посредника.

Члан 7. Правилника о поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за посредовање и обрасцу дозволе за посредовање („Службени гласник РС”, бр.  146/2014) прописује да се дозвола за посредовање обнавља на писмени захтев посредника (у даљем тексту: захтев за обнављање дозволе), пре истека рока на који је дозвола за посредовање издата, а уз који се достављају докази о испуњености услова пописаних Законом. Више информација о условима и поступку обнављања дозвола за посреднике можете видети путем следећег линка.