Обнављање дозвола за посреднике

Обавештење посредницима о обнављању дозволе за посредовање у решавању спорова

Министарство правде је издало прве дозволе за посредовање 15. априла 2015. године.

У складу са чланом 38. став 3. Закона о посредовању у решавању спорова („Сл. гласник РС“, бр. 55/2014, даље Закон) дозвола за посредовање издаје се први пут са роком важења од три године, а приликом обнављања издаје се на рок од пет година.

Члан 7. Правилника о поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за посредовање и обрасцу дозволе за посредовање („Службени гласник РС”, бр.  146/2014) прописује да се дозвола за посредовање обнавља на писмени захтев посредника (даље: Захтев за обнављање дозволе), пре истека рока на који је дозвола за посредовање издата, а уз који се достављају докази о испуњености услова пописаних Законом.

С обзиром на то да члан 38. Закона прописује да посредник за обнављање дозволе за посредовање мора да испуњава поред општих услова за обављање посредовања и посебне  услове, истичемо и начин доказивања тих услова:

1. докази о најмање десет часова стручног усавршавања посредника у току једне године важења дозволе, односно за сваку годину важења дозволе рачунајући од датума издавања дозволе:

-       уколико је специјализована обука организована од стране државног органа, организације или правног лица којима је издата дозвола Министарства правде за спровођење обуке за посреднике – навести назив организатора обуке, назив обуке, дан одржавања и број уверења (није потребно доставити и уверење);

-       уколико је стручно усавршавање организовано на други начин – навести назив организатора обуке, назив обуке, дан одржавања и број уверења и приложити све релевантне доказе (сертификат/потврда о учешћу итд.) и навести број сати који предлажете да Вам се одобри.

2. доказ о пет посредовања за време важења дозволе за посредовање, без обзира на то у ком периоду важења дозволе су посредовања извршена:

-  споразуми о приступању посредовању (са затамњеним именима странака)

- посредници који су водили посредовање пред Привредном комором Србије у складу са Законом о споразумном финансијском реструктурирању („Сл. гласник РС“, бр. 89/2015) треба да истакну то у Захтеву за обнављање дозволе са датумима тих поступака, а Министарство правде прибавља доказ о томе од институционалног посредника, Привредне коморе Србије.

 

Ваш Захтев за обнављање дозволе доставите најкасније месец дана пре истека важења дозволе, уз навођење броја и датума дозволе.

Захтев за обнављање дозволе за  посредовање тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама, тарифни број  9. и то 660,00 динара на име решења у вези са поднетим захтевом. Такса се уплаћује на број жиро рачуна 840-742221843-57, модел и позив на број 97 50-016, сврха уплате „Републичка административна такса“, прималац: Буџет Републике Србије.

Захтев сa доказима доставити на адресу: Министарство правде  Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „Обнављање дозволе за посредовање у решавању спорова”.

 

Неиспуњавање услова за обнову дозволе за посредовање              

Уколико не испуњавате услове за обнављање дозволе у периоду истека Ваше дозволе, а желите и даље да се бавите посредовањем, можете поднети нови захтев за издавање дозволе за посредовање и упис у Регистар посредника и тако одржати континуитет у раду. Брисањем из Регистра због истека времена на који је дозвола издата не губите право да поново будете уписани у Регистар. У том случају потребно је да у новом захтеву наведете број и датум дозволе која је истекла.

Образац Захтева за издавање нове дозволе за посредовање за лица која не испуњавају услове за обнову дозволе можете преузети на дну ове странице у word формату, а захтев за издавање нове дозволе за  посредовање и за упис у Регистар посредника за лица која не испуњавају услове за обнову дозволе тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама тарифни бројеви  9. и 19, у укупном износу од 2.570,00,  (660,00 динара на име решења у вези са поднетим захтевом, а за решење о упису у Регистар посредника 1.910,00  динара).

Такса се уплаћује на број жиро рачуна 840-742221843-57, модел и позив на број 97 50-016, сврха уплате „Републчка административна такса“, прималац: Буџет Републике Србије. 

Захтев сa доказима доставити на адресу: Министарство правде  Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „Јавни позив за издавање дозвола за посредовање и упис у Регистар посредника”.

 

 

 

 

 

Захтев за обнављање дозволе за посредовање Величина: 0.06 MB
захтев за издавање нове дозволе за лица која не испуњавају услове за обнављање дозволе Величина: 0.05 MB
Изјава Величина: 0.02 MB