Полагање правосудног испита

Правосудни испит је јединствен и састоји се из писменог и усменог дела. Кандидат је дужан да у истом року полаже оба дела правосудног испита.На писменом делу испита решавају се практични задаци из кривичног права и грађанског права.
На усменом делу полажу се предмети:
1. Уставно право и правосудно организационо право;
2. Кривично право;
3. Грађанско право;
4. Трговинско (привредно) право;
5. Међународно приватно право;
6. Управно право;
7. Радно право.
Услове за кандидате, градиво, начин испитивања и друга релевантна питања о правосудном испиту регулишу следећи прописи:- Закон о правосудном испиту ("Сл. гласник РС", бр. 16/97)
- Правилник о програму правосудног испита ("Сл. гласник РС", бр. 51/97)
- Правилник о полагању правосудног испита ("Сл. гласник РС", бр. 14/98)
Сва обавештења у вези са полагањем правосудног испита кандидати и друге странке могу добити радним данима одговором на писани захтев Министарству, или на електронску пошту:
kontakt@mpravde.gov.rs
Пријем странака у вези са правосудним испитом се не обавља, а уверења о положеном правосудном испиту достављају се искључиво поштом.

Закон о правосудном испиту Величина: 0.07 MB
Правилник о програму правосудног испита Величина: 0.3 MB
Правилник о полагању правосудног испита Величина: 0.05 MB