Легализација докумената

Корисници услуге: Грађани, правнa лицa

Надлежна служба: Одељење за међународну правну помоћ

Начин подношења захтева/молбе: Образац захтева уз оругинална документа за оверу

Услови:  

По правилу оверава се изворни, оригинални документ. Превод се легализује на исти начин као и оригинални документ.

1. Председник основног суда, односно судија којег он одреди, својим потписом и печатом суда, оверава исправе које су издали органи са седиштем на подручју тог суда;

2. Министарство правде  Републике Србије врши надоверу потписа председника суда и печата суда на исправама издатим у Републици Србији;

3. Министарство спољних послова Републике Србије потписом овлашћеног лица и печатом министарства потврђује потпис и печат Министарства правде, на основу депонованог потписа лица овлашћеног за оверу;

4. Тако оверена домаћа документа надоверава инострани орган (дипломатско –конзуларно представништво државе у којој ће се документ користити акредитовано у Републици Србији).

Документација: Оригинална документа за која се тражи овера, доказ о уплаћеној такси

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса: 760 динара (Уплата могућа и на адреси Немањина 22-26)

Правни оквир: Закона о легализацији исправа у међународном промету („Сл. Лист СФРЈ“ 6/1973, и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља).

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)

Рок: 5 и више радних дана  

Напомињемо да није могуће да се поступа са документија која су достављена путем поште.