Процедура полагања

Полагање јавнобележничког испита одржава се у складу са одредбама Закона о јавном бележништву ("Службени гласник РС", број 31/2011, 85/2012 и 19/2013) и Правилника о јавнобележничком испиту ("Службени гласник РС", број 71/2011, 81/2011, 3/2012, 78/2012 и 31/2013); у даљем тексту: Правилник.

На основу одредаба члана 143. Закона о јавном бележништву, јавнобележнички испит може да полаже лице које је завршило правни факултет ( дипломске академске студије-мастер односно основне студијe у трајању од најмање 4 године) и које има најмање две године радног искуства на правним пословима у јавнобележничкој канцеларији, суду или адвокатури, односно три године радног искуства на другим правним пословима.

Испитне области и правни извори и други извори за полагање јавнобележничког испита су садржани у Програму за полагање јавнобележничког испита који чини саставни део Правилника.

Испит се састоји из писменог и усменог дела.

Кандидат за полагање испита уз пријаву подноси следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

1) диплому о завршеном правном факултету у Републици Србији ( дипломске академске студије-мастер односно основне студије у трајању од најмање 4 године), или нострификовану диплому правног факултета стечену изван Републике Србије (диплома правног факултета стечена на територији СФРЈ до 27. априла 1992. године производи исто правно дејство као јавна исправа издата на територији Републике Србије)

2) потврду о најмање две године радног искуства на правним пословима у јавнобележничкој канцеларији, суду или адвокатури, односно три године радног искуства на другим правним пословима, са тачним описом правних послова које је кандидат обављао,

3) оверену фотокопију личне карте односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте.

Накнада за полагање јавнобележничког испита износи 39.000,00 динара.
За кандидате који нису положили испит приликом првог пријављивања испита, а који испуњавају услов прописан чланом 14. Правилника, накнада за полагање јавнобележничког испита износи 25.000,00 динара.

Накнада за полагање јавнобележничког испита се уплаћује на жиро рачун 840-30985845-21, модел 97, позив на број 6910310АU01360742321, сврха уплате: Накнада за полагање јавнобележничког испита, прималац: Министарство правде, Немањина 22-26, Београд.

На основу Закона о републичким административним таксама за подношење пријаве плаћа се такса у износу од 290,00 динара, а за одлуку по пријави за испит плаћа се такса у износу од 490,00 динара. Укупан износ таксе од 780,00 динара се уплаћује на рачун 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије.

Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан да достави доказ о уплати накнаде за полагање јавнобележничког испита и доказ о уплати републичке административне таксе.

Пријава за полагање јавнобележничког испита са доказима достављају се на адресу: Министарство правде Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком "Пријава за јавнобележнички испит".

Особе задужене за контакт поводом огласа су:

Милица Симовић
телефон: 011/3622-350
Ел. Пошта: milica.simovic@mpravde.gov.rs

Јована Беновић

телефон: 011/3622-350

Ел. Пошта:jovana.benovic@mpravde.gov.rs