Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja proglašen je odlukom Vlade Republike Srbije 2017. godine, u znak sećanja na 18. maj 2015. godine, kada je u porodičnom nasilju za 3 dana u Republici Srbiji ubijeno sedam žena.

U cilju efikasnije zaštite žrtava i odlučnije borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama, kao apsolutno neprihvatljive društvene pojave, Ministarstvo pravde je 2016. godine započelo izradu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, sa namerom da unapređenjem prevencije, kroz procenu rizika od strane nadležnih organa, spreči nasilje i tragične posledice nasilja.

Ovim zakonom, koji je počeo da se primenjuje 1. juna 2017. godine, znatno je unapređen normativni okvir u oblasti zaštite žena i devojčica od rodno zasnovanog nasilja. NJegova dosledna primena ne samo da je osnažila ugrožene da zatraže pomoć, već je podigla svest javnosti o neprihvatljivosti ćutanja, nedozvoljenosti i kažnjivosti rodno zasnovanog nasilja i neophodnosti uspostavljanja odnosa poverenja između žrtve i nadležnih  državnih organa.

Da je zakon zaživeo, govore i statistički podaci. Zaključno sa aprilom mesecom ove godine, Grupe za koordinaciju i saradnju, koje su formirane u skladu sa ovim zakonom na području svakog osnovnog javnog tužilaštva u Republici Srbiji, sastale su 13.264 puta, razmotrile ukupno 232.619 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici i izradile ukupno 75.489 individualnih planova zaštite i podrške žrtvi, a sudovi u Republici Srbiji su u 87.631 slučajeva produžili hitnu meru za 30 dana.

Pored ovog vida sveobuhvatne i koordinisane multisektorske saradnje državnih organa, u cilju preventivnog delovanja i sprečavanja nasilja u porodici, te pružanja pravovremene i delotvorne zaštite svim ženama i devojčicama, Ministarstvo pravde je tokom 2021. godine revidiralo i unapredilo sajt „Isključi nasilje“ i uskladilo ga sa novim propisima, pre svega sa Strategijom za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja (2021-2025.).

Sajt „Isključi nasilje“ obuhvata tri ključna odeljka. Deo  koji se odnosi na prijavljivanje nasilja izrađen je u cilju ohrabrivanja žrtava nasilja da nasilje prijave i uticanja na  širu javnost da na sve vidove nasilja reaguje blagovremenim prijavljivanjem. Radi informisanja javnosti i žrtava nasilja, u ovom odeljku objavljen je spisak svih institucija i organizacija civilnog društva na području Republike Srbije. Kao novina, predviđena je mogućnost za brzo napuštanje sajta, kako bi se predupredila moguća odmazda učinioca. 

Drugi odeljak, koji je namenjen predstavnicima državnih organa, posvećen je efikasnoj zaštiti i obiluje primerima dobre prakse u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Time se nadležni organi podstiču na jednoobrazno delovanje i unapređivanje svog postupanja, za šta se Ministarstvo pravde intenzivno zalaže godinama. U ovom odeljku dati su i odgovori na nedoumice u postupanju, ali i priručnici koje su publikovali Ministarstvo pravde i organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem podrške žrtvama nasilja.

Imajući u vidu da je  izveštavanje medija jedna od ključnih karika u prevenciji i zaustavljanju nasilja u porodici, treći deo sajta  je posvećen njima. U ovom delu sajta omogućen je pristup publikacijama koje su relevantne za rodno osetljivo izveštavanje. 

Kako bi se unapredio položaj i zaštita posebno ranjivih grupa, poput strankinja i osoba sa invaliditetom, deo sadržaja sajta preveden je na engleski jezik i na srpski znakovni jezik, a uveden je i taster „Čitaj mi“ za slabovide i slepe osobe.

U cilju transparentnosti rada i javne dostupnosti informacija, Ministarstvo pravde, u skladu sa višegodišnjom dobrom praksom, deo sajta posvećuje objavljivanju statističkih podataka.

Na ovaj način revidiran i unapređen sajt „Isključi nasilje“ Ministarstvo pravde je zvanično pustilo u rad baš na današnji dan, 18. maja 2022. godine, kao dan sećanja na sve žene koje su tragično stradale u partnerskom i porodičnom nasilju. Neka nas ovaj dan opominje i podseća na odgovornost da, u skladu sa principom nulte tolerancije na nasilje, ne samo danas, već svakog dana ulažemo napore radi postizanja zajedničkog cilja – stvaranja bezbednog okruženja za sve žene i devojčice.