Koordinaciono telo za podršku žrtavama krivičnih dela i svedocima u krivičnim postupcima održalo je danas sastanak u prostorijama Ministarstva pravde Republike Srbije. 

Tom prilikom razgovaralo se o načinima izmene normativnog i ojačanja institucionalnog okvira u skladu sa dobrim praksama i standardima koji su garantovani zakonodavstvom Evropske unije, radi sprovođenja reforme krivičnopravnog sistema u skladu sa ciljevima koji su određeni u Nacionalnoj strategiji za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period od 2020-2025. godine.

Istovremeno je dogovoreno da će se u narednom periodu održavati kontinuirani sastanci radi što uspešnijeg sprovođenja aktivnosti predviđenih Akcionim planom za period od 2020-2022. godine.

Ispred Ministarstva pravde, u svojstvu predsedavajućeg, sastanku je prisustvovala državni sekretar Bojana Šćepanović.