Ministarstvo pravde, Privredni apelacioni sud u Beogradu, Privredni sud u Beogradu, Apelacioni sud u Beogradu, Viši sud u Beogradu i Zavod za intelektualnu svojinu potpisali su Sporazum o saradnji u vezi sa primenom medijacije u oblasti intelektualne svojine. 

Ministarstvo pravde i sudovi u kojima je izvršena koncentracija nadležnosti u oblasti prava intelektualne svojine i Zavod za intelektualnu svojinu prepoznali su značaj međusobne saradnje u ovoj oblasti i neophodnosti unapređenja uslova za razvoj medijacije, u cilju obezbeđivanja kvalitetnije i efikasnije zaštite prava stranaka.

Ministarstvo pravde će podržavati sprovođenje Sporazuma i unapređenje saradnje, te će sa ostalim potpisnicima kontinuirano preduzimati aktivnosti radi upoznavanja šire javnosti o mogućnostima i prednostima medijacije.

Ministarstvo, sudovi i Zavod su u realizaciji ove aktivnosti podržani od strane projekta Evropske unije „EU uz Pravdu – Podrška za Poglavlje 23“. 

Planirano je da se ciljevi Sporazuma realizuju, između ostalog, kroz kontinuirano informisanje stranaka, advokata i drugih relevantnih strana o mogućnostima i prednostima primene medijacije u oblasti intelektualne svojine.

Takođe, planirano je i organizovanje zajedničkih konferencija, seminara, stručnih programa i drugih aktivnosti u oblasti medijacije sporova koji se odnose na pravo intelektualne svojine, kao i uspostavljanje kontinuiranog dijaloga i razmena informacija u vezi sa mogućnošću rešavanja sporova u oblasti intelektualne svojine putem medijacije.

Kao prvi rezultat saradnje, Zavod za intelektualnu svojinu je na svojoj internet prezentaciji postavio odeljak posvećen medijaciji i listu medijatora sa specifičnim znanjima iz oblasti prava intelektualne svojine, koja je dostupna sudovima i drugim zainteresovanim licima, a izrađena je i brošura koja sadrži više informacija o medijaciji, njenim prednostima i podacima o kontakt osobama iz Zavoda.