Povodom određenih navoda Autonomnog ženskog centra, Ministarstvo pravde podseća da je 1.oktobra 2019. godine počela primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji žrtve porodičnog nasilja prepoznaje kao osetljivu grupu, koja ima pravo na besplatnu pravnu pomoć i podršku bez obzira na imovno stanje. Kada je reč o raspodeli sredstava prikupljenih na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet), Ministarstvo pravde ukazuje da je na svim dosadašnjim javnim konkursima koje je sprovelo za podršku žrtvama krivičnih dela u Srbiji, među kojima su i žrtve porodičnog nasilja, izdvojeno 8.713.928 dinara. Jedan od projekata koji je na prethodnim konkursima dobio sredstva bio je i projekat Autonomnog ženskog centra. Pored navedenog, Ministarstvo pravde podseća da je izradilo novi zakonski okvir – Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, kao i četiri nova krivična dela koja se primenjuju od 1. juna 2017. godine, koji se odnosi isključivo na krivično-pravnu zaštitu žena žrtava nasilja. U vezi sa tim, Ministarstvo pravde je od marta 2017. do oktobra 2019. godine održalo više radionica i seminara na temu zaštite žena od nasilja u porodici, kao i obuka za sudije, tužioce i policijske službenike, pozivajući na doslednu primenu svih zakonskih rešenja. U tom periodu Ministarstvo pravde pružalo je mentorsku podršku grupama za koordinaciju i saradnju koje su formirane u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici u više osnovnih javnih tužilaštava na području Republike Srbije. Pored navedenog, Ministarstvo pravde je izdalo tri priručnika koji su objedinili pitanja prikupljena na realizovanim radionicama, te dalo preporuke radi jednoobraznog postupanja, a u cilju zaštite žrtava nasilja u porodici. Konačno, Ministarstvo pravde ističe da Vlada Srbije uskoro treba da usvoji i novu Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela, koja će dodatno unaprediti zaštitu i položaj svih žrtava. Ministarstvo pravde pita Autonomni ženski centar da li ministarstvo pruža podršku žrtvama nasilja u Srbiji samo ukoliko finansira projekte koje ova organizacija sprovodi.
Takođe, još jedno pitanje koje postavlja Ministarstvo pravde je da li to što Autonomni ženski centar nije dobio sredstva znači da je podrška ženama žrtvama nasilja izostala i da su svi projekti koji su dobili sredstva od manje važnosti. Ministarstvo pravde je veoma zahvalno Autonomnom ženskom centru na iscrpnoj analizi projekata koji su dobili sredstva na ovogodišnjem Javnom konkursu za dodelu sredstava prikupljenih na osnovu oportuniteta i poziva Autonomni ženski centar da sa svojim projektom uzme učešće na narednom konkursu.