Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine

 

Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva pravde i državne uprave, 31. jula 2013. godine donela je Zaključak br. 700-6579/2013 o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan). Zaključak čiji je sastavni deo Akcioni plan objavljen je u „Službenom glasniku RS“, br. 71/2013 od 9.8.2013. godine.

Nacionalna strategija reforme pravosuđa koju je Narodna skupština usvojila na sednici održanoj 1. jula 2013. godine (u daljem tekstu: Strategija) predstavlja petogodišnji strateški okvir koji razrađuje ključna načela reforme, njihove strateške ciljeve i dugoročne strateške smernice za ostvarivanje pojedinih strateških ciljeva. Dalja razrada konkretnih mera i aktivnosti vrši se kroz Akcioni plan, koji će se ažurirati svake godine na osnovu analize ostvarenog u prethodnom periodu. Mere utvrđene Akcionim planom slede smernice i postavljene su kratkoročno, srednjoročno i dugoročno, zavisno od kapaciteta i potrebnih aktivnosti. Mere se dalje detaljno razrađuju kroz aktivnosti kojima se utvrđuju rokovi, nadležna tela tj. nosioci mera i izvori finansiranja.

Akcioni plan sadrži indikatore strateških ciljeva i izvore verifikacije indikatora čime omogućava sistemski nadzor nad sprovođenjem Strategije te predstavlja kontrolni mehanizam na osnovu kojeg će se proveravati njena delotvornost.

Postupanje po Akcionom planu na srpskom i engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

 

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa 2013-2018. Veličina: 0.48 MB
Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa 2013-2018.(Verzija na engleskom jeziku) Veličina: 0.72 MB
Akcioni plan (Ažurirana verzija) Veličina: 11.78 MB
Kompilirana verzija ažuriranog akcionog plana Veličina: 1.95 MB
Kompilirana verzija ažuriranog akcionog plana (Verzija na engleskom jeziku) Veličina: 1.22 MB