Završeni projekti

1. Projekat „Borba protiv korupcije ( Podrška uspostavljanju Agencije za borbu protiv korupcije)"

Opšti cilj:
Smanjenje nivoa korupcije u Republici Srbiji.

Korisnici:
Agencija za borbu protiv korupcije i Ministarstvo pravde 

Partneri u realizaciji:
Hulla and Co. Human Dynamics K.G

Ukupna vrednost projekta:
2,5 miliona evra

Izvor finansiranja:
donacija EU ( IPA 2008) .

Dužina trajanja projekta:
februar 2011 - februar 2013.

Očekivani rezultati:
Pripremljena metodologija istraživanja i izgled upitnika za sprovođenje; Pripremljen materijal za četiri treninga koja su i održana na temu borba protiv korupcije, izrada plana integriteta itd; Urađena je analiza i procena stanja unutar Agencije kao polazna osnova za izradu Strategije razvoja Agencije; Potpisan ugovor o nabavci IT opreme za Agenciju.

 

2. Projekat „Unapređenje transparentnosti i efikasnosti (Tužioci i kazneni sistem )"

Opšti cilj:
Unapređenje efikasnosti i transparentnosti pravosudnog sistema jačanjem tehničkih kapaciteta

Korisnici:
Republičko javno tužilaštvo; Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Ministarstvo pravde

Partneri u realizaciji:
Republičko javno tužilaštvo; Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Ministarstvo pravde, Uni Systems Information Technology SA

Ukupna vrednost projekta:
4,5 miliona evra

Izvor finansiranja:
donacija EU ( IPA 2008)

Dužina trajanja projekta:
septembar 2010 - septembar 2013.

Očekivani rezultati:
Poboljšana efikasnost tužilaštva; Poboljšana efikasnost kaznenog sistema; Nivo transparentnosti i javnosti pristupa informacijama koje se odnose na sudski proces kao i statistici sudskih predmeta podignuta na adekvatan nivo u skladu sa standardima EU.

 

3. Projekat „Izgradnja kapaciteta za Direkciju za upravljanje oduzetom imovinom"

Opšti cilj:
Unapređenje demokratije i sektora vladavine prava na suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u skladu sa EU standardima i preporukama MONEYVAL/ GRECO

Korisnici:
Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom ( direktan ugovor sa Savetom Evrope) i Ministarstvo pravde.

Partneri u realizaciji:
Economic Crime Unit- Action against Crime; Directorate General-Human Rights and Rule of Law, Savet Evrope.

Ukupna vrednost projekta:
2,5 miliona evra

Izvor finansiranja:
donacija EU ( IPA 2009)

Dužina trajanja projekta:
septembar 2010- septembar 2013.

Očekivani rezultati:
Donet Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela; Obuka namenjena zaposlenim u Direkciji, sudijama i tužiocima i predstavnicima MUP-a; Nabavka sofverske aplikacije i IT opreme za potrebe Direkcije.

 

4. Projekat „Dalje usklađivanje kaznenog sistema Republike Srbije sa standardima EU i jačanje sistema alternativnih sankcija"

Opšti cilj:
Uspostavljanje efikasnog sistema resocijalizacije osuđenika u društvo i stvaranje efikasnog mehanizma alternativnih sankcija u Republici Srbiji u skladu sa Strategijom za reformu sistema izvršenja zavodskih sankcija.

Korisnici:
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Ministarstvo pravde

Partneri u realizaciji:
Komponenta I(VET)HD European Consulting Group (HD ECG,Serbia) ;
Komponenta II (Alternative Sanction System) - GIZ

Ukupna vrednost projekta:
5,197 miliona evra

Izvor finansiranja:
donacija EU ( IPA 2010 )

Dužina trajanja projekta:
septembar 2011- septembar 2014

Očekivani rezultati:
Nabavljena je oprema koja će biti korišćena za obuku osuđenih lica. Oprema se odnosi na mašine za drvnu industriju, metalsku, pekarsku i poljoprivrednu kao i računarsku delatnost; U toku je obuka zatvorskog osoblja ( uglavnom instruktora) u oblasti metodologije obuka osuđenih lica. Angažovani su eksperti koji su otpočeli obuku koja će se realizovati u narednih godinu dana; Sprovedena je nabavka narukvica i opreme za praćenje, koja je instalirana u UZIKS; Vrši se obuka zaposlenih u UZIKS za korišćenje instalirane opreme za praćenje.


5. Projekat „Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji"

Opšti cilj:
Unapređenje administrativnih kapaciteta u sudovima, obnavljanje i unapređenje poverenja javnosti u pravosuđe u cilju uspostavljanja transparentnijeg, otvorenijeg i efikasnijeg pravosudnog sistema.

Korisnici:
Ministarstvo pravde; Visoki savet sudstva; Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima (Savet za maloletnike) i mreža osnovnih i viših sudova.

Partneri u realizaciji:
IMG

Ukupna vrednost projekta:
4,125 miliona evra

Izvor finansiranja:
Vlada Kraljevine Norveške

Dužina trajanja projekta:
april 2011 - decembar 2013

Očekivani rezultati:
Unapređene prostorije suda sa poboljšanim pristupom kako za stranke tako i za sudije i zaposlene u sudu; Strategije, politike i procesi koji se odnose na administraciju i pružanje usluga su razvijene i primenjuju se.

 

6. Projekat „Praćenje suđenja za ratne zločine"

Opšti cilj:
Podrška daljem unapređenju kvaliteta praćenja suđenja za ratne zločine.

Korisnici:
Ministarstvo pravde

Partneri u realizaciji:
OEBS

Ukupna vrednost projekta:
0,65 miliona evra

Izvor finansiranja:
donacija EU ( IPA 2010 preostala sredstva)

Dužina trajanja projekta:
Dve godine od početka sprovođenja koje se očekuje u prvoj polovini 2013. godine.

Očekivani rezultati:
Periodični izveštaji koji sadrže sve relevantne informacije i podatke koji se odnose na praćenje suđenja za ratne zločine; Uspostavljen održiv sistem za praćenje suđenja za ratne zločine.