Odsek za ostvarivanje prava na naknadu štete

Odsek za ostvarivanje prava na naknadu štete obavlja poslove koji se odnose na:

pripremu i organizaciju sednica Komisije za rehabilitaciono obeštećenje i Komisije za naknadu štete licima neosnovano lišenim slobode i neosnovano osuđenim;

postupa po odlukama Ustavnog suda za isplatu naknade štete; izradu pravnih akata o rehabilitacionom obeštećenju, vrsti i visini naknade štete licima neosnovano lišenim slobode i neosnovano osuđenim i po osnovu odluka Ustavnog suda;

praćenje sprovođenja prihvaćenih sporazuma i izvršavanja obaveza po odlukama Ustavnog suda; pripremu izjašnjenja na podneske i sudske odluke u vezi sa odgovarajućim pravnim postupcima pokrenutim pred sudovima za Državno pravobranilaštvo, državne i druge organe;

vođenje Jedinstvene evidencije podnetih zahteva i pravnosnažnih odluka o rehabilitaciji i postupanje po zahtevima za objavljivanje imena i podataka o rehabilitovanim licima;

izradu godišnjih izveštaja o radu komisija i druge poslove iz delokruga Odeljenja. 

Rukovodilac: šef Odseka Dragana Rajić