Podrška žrtvama trgovine ljudima

Za prijavu sumnje na trgovinu ljudima: telefon: +381 (0)63 610 590 ili  sluzbazak@centarzztlj.rs

Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, kao ustanova socijalne zaštite, od 2012. godine obavlja poslove procene stanja, potreba, snaga i rizika žrtava trgovine ljudima, vrši poslove identifikacije i obezbeđuje adekvatnu pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima u cilju njihovog oporavka i reintegracije.

Organizacije za pomoć žrtvama trgovine ljudima

ASTRA - Nevladina oganizacija posvećenja iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima i eksploatacije, naročito ženama i decom, kao i efikasnom potragom za nestalom decom. ASTRA SOS telefon 011 7850000 ili 0800 101 201, koji je dostupan 24/7.

 

ATINA - Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja. Dežurni telefon: +381 61 63 84 071 E-mail: office@atina.org.rs