Polaganje javnobeležničkog ispita održava se u skladu sa odredbama Zakona o javnom beležništvu ("Službeni glasnik RS", broj 31/2011, 85/2012 i 19/2013) i Pravilnika o javnobeležničkom ispitu ("Službeni glasnik RS", broj 71/2011, 81/2011, 3/2012, 78/2012 i 31/2013); u daljem tekstu: Pravilnik.

Na osnovu odredaba člana 143. Zakona o javnom beležništvu, javnobeležnički ispit može da polaže lice koje je završilo pravni fakultet ( diplomske akademske studije-master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine) i koje ima najmanje dve godine radnog iskustva na pravnim poslovima u javnobeležničkoj kancelariji, sudu ili advokaturi, odnosno tri godine radnog iskustva na drugim pravnim poslovima.

Ispitne oblasti i pravni izvori i drugi izvori za polaganje javnobeležničkog ispita su sadržani u Programu za polaganje javnobeležničkog ispita koji čini sastavni deo Pravilnika.

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Kandidat za polaganje ispita uz prijavu podnosi sledeća dokumenta u originalu ili overenoj fotokopiji:

1) diplomu o završenom pravnom fakultetu u Republici Srbiji ( diplomske akademske studije-master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine), ili nostrifikovanu diplomu pravnog fakulteta stečenu izvan Republike Srbije (diploma pravnog fakulteta stečena na teritoriji SFRJ do 27. aprila 1992. godine proizvodi isto pravno dejstvo kao javna isprava izdata na teritoriji Republike Srbije)

2) potvrdu o najmanje dve godine radnog iskustva na pravnim poslovima u javnobeležničkoj kancelariji, sudu ili advokaturi, odnosno tri godine radnog iskustva na drugim pravnim poslovima, sa tačnim opisom pravnih poslova koje je kandidat obavljao,

3) overenu fotokopiju lične karte odnosno fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte.

Naknada za polaganje javnobeležničkog ispita za kandidata koji se prvi put prijavljuje iznosi 39.000,00 dinara.

Naknada za polaganje ponovnog ispita, koji je određen članom 14. Pravilnika iznosi 25.000,00 dinara.

Naknada za polaganje popravnog ispita, koji je određen članom 13. Pravilnika iznosi 17.000,00 dinara.

Naknada za polaganje javnobeležničkog ispita se uplaćuje na žiro račun  840-30985845-21  model 97, poziv na broj 19103100404360742321, svrha uplate: Polaganje javnobeležničkog ispita, primalac: Ministarstvo pravde, Nemanjina 22-26, Beograd.

Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama za podnošenje zahteva plaća se taksa u iznosu od 380,00 dinara, a za rešenje po zahtevu za polaganje ispita plaća se taksa u iznosu od 660,00 dinara. Ukupan iznos takse od 1.040,00 dinara se uplaćuje na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije.

Dokaz o uplati nakande za polaganje javnobeležničkog ispita, kao i dokaz o uplati republičke administrativne takse, kandidat prilaže uz prijavu ispita, nakon što na zvaničnoj internet stranici Ministarstva pravde bude objavljen Oglas kojim se kanidati pozivaju da prijave javnobeležnički ispit u datom ispitnom roku.

Prijava za polaganje javnobeležničkog ispita sa dokazima dostavljaju se na adresu: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom "Prijava za javnobeležnički ispit".

Osobe zadužene za kontakt povodom oglasa su:

Jovana Benović

El. Pošta:jovana.benovic@mpravde.gov.rs