Ministarstvo pravde raspisalo je javni konkurs za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije.

Javni konkurs je raspisan u skladu sa novim Zakonom o sprečavanju korupcije.

Na internet prezentaciji Ministarstva pravde zainteresovani mogu da se upoznaju sa uslovima za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije, načinom  prijavljivanja i rokom, kao i dokumentacijom koja je neophodna za prijavu na javni konkurs.   

Prijave mogu da se podnesu neposredno ili preporučeno poštom u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“, na adresu Pravosudna akademija, Terazije 41, Beograd. 

Zakonom o sprečavanju korupcije predviđeno je da direktora Agencije za sprečavanje korupcije bira Narodna skupština većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika, nakon sprovedenog javnog konkursa, koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i na osnovu predloga ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Javni konkurs za izbor direktora Agencije sprovodi Pravosudna akademija.