Ел. пошта: vladimirdavidovic@mpravde.gov.rs
телефон: 011/3622-340