Правило 47 Пословника Суда, које уводи другачије услове за подношење представке Европском суду за људска права, ступило је  на снагу 1. јануара 2014. године.  Осмишљено је са циљем да побољша ефикасност Суда и да убрза испитивање представки. Ова измена Правилника уводи две велике промене које су применљиве одмах и помоћи ће да се лакше утврди да ли је представка прихватљива за разматрање од стране Суда.

Прва велика промена односи се на сам образац за представку. Овај образац је поједностављен, а његова електронска верзија је објављена на интернет страници Суда, као и на интернет страници Заступника РС пред ЕСЉП, са којих може бити преузета. Свака представка мора бити у потпуности попуњена на предвиђеном обрасцу и послата Суду уз копије релевантних пратећих докумената. Некомплетна представка може бити одбачена од стране Суда.

Друга велика промена односи се на рок (период) у коме представка мора бити достављена Суду, а који износи шест месеци од коначне одлуке највишег домаћег надлежног суда. Да би представка била поднета у року, мораће да испуни све услове наведене у правилу 47. Уредно попуњена представка заједно са свим траженим информацијама и документима мора бити послата Суду на дан или пре последњег дана истека рока од шест месеци. Непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање од стране Суда и сматраће се да је рок од шест месеци истекао.

У циљу информисања потенцијалних подносилаца представке и/или њихових заступника у вези са новим условима за подношење представке Европском суду за људска права, Суд је припремио документ који објашњава како да попуните образац представке.

Нови образац представке, заједно са упутством за попуњавање обрасца и новим правилом 47 Пословника Суда, доступни су и на српском језику и можете их преузети.