Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством правде  упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2023-2028. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2023-2028. године.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 17. фебруара 2022. године до 10. марта 2022. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресе: sek.scd@minljmpdd.gov.rs и ivana.todorovic@mpravde.gov.rs сa нaпoмeнoм:  „Национална стратегија за борбу против корупције за период од 2023-2028. године и Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2023-2028. године”.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената: