Влада Републике Србије, на предлог Министарства правде и државне управе, 31. јула 2013. године донела је Закључак бр. 700-6579/2013 о усвајању Акционог плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године (у даљем тексту: Акциони план). Закључак чији је саставни део Акциони план објављен је у „Службеном гласнику РС“, бр. 71/2013 од 9.8.2013. године.

Национална стратегија реформе правосуђа коју је Народна скупштина усвојила на седници одржаној 1. јула 2013. године (у даљем тексту: Стратегија) представља петогодишњи стратешки оквир који разрађује кључна начела реформе, њихове стратешке циљеве и дугорочне стратешке смернице за остваривање појединих стратешких циљева. Даља разрада конкретних мера и активности врши се кроз Акциони план, који ће се ажурирати сваке године на основу анализе оствареног у претходном периоду. Мере утврђене Акционим планом следе смернице и постављене су краткорочно, средњорочно и дугорочно, зависно од капацитета и потребних активности. Мере се даљe детаљно разрађују кроз активности којима се утврђују рокови, надлежна тела тј. носиоци мера и извори финансирања.

Акциони план садржи индикаторе стратешких циљева и изворе верификације индикатора чиме омогућава системски надзор над спровођењем Стратегије те представља контролни механизам на основу којег ће се проверавати њена делотворност.